CocobancoCocobanco
Wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op de door Cocobanco geleverde diensten.

 

De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals in dit document verwoord, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden van Cocobanco aangegaan met of verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Cocobanco en Opdrachtgever zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

  1. Begripsbepalingen

1.1 Cocobanco, te Emmen, bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Cocobanco.

1.3 Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diensten.

1.4 Reiziger: de natuurlijke persoon ten gunste van wie de overeenkomst met de Dienstverlener wordt aangegaan.

 

1.5 Reissom: onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens Cocobanco gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en eventueel andere bijdrage(n).

 

1.6 Pakketreizen: de overeenkomst waarbij Cocobanco zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, 3) een andere niet mer vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

 

1.6 Landarrangement: de toevoeging van alle onderdelen aan de vliegreis in een inclusieve tour.

 

 

  1. Bemiddelingsovereenkomst

2.1 Cocobanco bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord.

2.2 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door bevestiging door Cocobanco van de opdracht van de Opdrachtgever, maar de Opdrachtgever is jegens Cocobanco en de Dienstverlener gebonden aan de opdracht ongeacht of een bevestiging wordt verstrekt. Opdracht en bevestiging kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch geschieden.

2.3 De Opdrachtgever die ten behoeve van de reiziger(s) de bemiddelingsovereenkomst sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge de bemiddelingsovereenkomst gesloten overeenkomst(en).

2.4 De Opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan benodigde gegevens met betrekking tot de reiziger(s), die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst(en), verstrekken aan Cocobanco.

2.5 De Opdrachtgever dient iedere door Cocobanco gezonden boekingsbevestiging te controleren op correctheid. Indien zich hierin afwijkingen en/of onjuistheden voordoen, dan dient de Opdrachtgever cocobanco per ommegaande te verzoeken de boeking te wijzigen. Cocobanco zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededelen of Cocobanco met de verzochte wijziging akkoord gaat en deze opnieuw bevestigen.

2.6 Kennelijke fouten of vergissingen binden Cocobanco niet. Cocobanco kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor acties, omissies, wijzigingen, annuleringen door de Dienstverlener of de kwaliteit van zijn dienstverlening en/of producten.

2.7 Indien de overeengekomen diensten zijn opgenomen in een brochure of schriftelijke of elektronische publicatie van een Dienstverlener, maken de daarin opgenomen gegevens en voorwaarden deel uit van de overeenkomst.

2.8 Op overeenkomsten met Dienstverleners, welke door bemiddeling van Cocobanco tot stand komen, zijn veelal de Algemene Voorwaarden van de betreffende Dienstverlener van toepassing. Cocobanco zal op verzoek bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever. Hiervoor brengt cocobanco bemiddelingskosten van €35,00 in rekening.

 

2.9 De prijzen en/of condities die Cocobanco noemt c.q. namens de uitvoerende Dienstverlener bevestigt, zijn gebaseerd op de tarieven, voorwaarden, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze aan Cocobanco bekend zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien deze prijzen en/of condities nadien worden gewijzigd conform de voorwaarden van de verantwoordelijke Dienstverlener, of indien prijzen wijzigen wegens marktveranderingen, is Cocobanco gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan de Opdrachtgever. De vermelde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.10 Cocobanco draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

2.11 Cocobanco behoudt het recht om prijzen voor geleverde diensten aan te passen na overleg en schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.

 

 

  1. Wijzigingen en annuleringen

3.1 Indien op initiatief van de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot (een deel van) de diensten wordt gewijzigd of geannuleerd (inclusief ‘no-shows’), zullen de hiervoor door de Dienstverlener doorberekende wijzigings- en/of annuleringskosten en de kosten van Cocobanco aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.2 Indien een reservering door Opdrachtgever wordt geannuleerd of gewijzigd, dient Opdrachtgever de reeds in zijn bezit zijnde tickets en vouchers terstond aan Cocobanco te retourneren. De Dienstverlener beslist of in geval van annulering en/of wijziging restitutie van de reissom zal plaatsvinden. Reizen kunnen niet gecanceld worden wanneer deze door de opdrachtgever zijn bevestigd.

3.3 Indien een Dienstverlener besluit een (gedeelte van de) reissom te restitueren, zal het te restitueren bedrag worden overgemaakt via de rekening waarmee de reissom is betaald. Van het te restitueren bedrag zullen de administratieve kosten worden afgetrokken. Reeds ontvangen facturen dienen, in afwachting van eventuele restitutie, door Opdrachtgever conform de betalingstermijn te worden voldaan.

 

3.4 Annuleringen van de reis. Tickets die reeds uitgegeven zijn kunnen niet worden gecanceld. Tickets kunnen gewijzigd worden wanneer dit door de airline mogelijk wordt gemaakt. Tickets dienen daardoor ook altijd bij boeking betaald te worden. Aan het wijzigen van vliegticket zijn verbonden: extra kosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt alsmede handelings- en administratiekosten van Cococobanco.

3.5 Landarrangement. In het geval dat je het land arrangement van jouw reis wilt annuleren kan dit tot 35 kalenderdagen voor vertrek voor 70% van de totale reissom. Later dan 35 kalenderdagen gelden andere voorwaarden:

 

1) tussen 35 en 25 kalenderdagen voor vertrek kun je 50% van de totale reissom van het land arrangement annuleren.

 

2) tussen 25 en 15 kalenderdagen voor vertrek kun je 25% van de totale reissom annuleren. Korter dan 15 dagen voor vertrek is de reis niet meer te annuleren.

3.6 Wanneer het niet mogelijk is naar de bestemming af te reizen na een negatief reisadvies afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan annuleren wij de reis en ontvangt je de reissom terug. Dit is alleen het geval wanneer je niet naar de bestemming af kunt reizen.

 

3.7 Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens Cocobanco gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en eventueel andere bijdrage(n).

 

 

 

 

 

 

  1. Betaling

4.1 Na bevestiging van een offerte/voorstel door de Opdrachtgever zal Cocobanco een factuur sturen. De nota’s dienen binnen een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan, op de door Cocobanco aangegeven wijze. Of wanneer anders afgesproken met de opdrachtgever wordt betaling volgens deze regeling voldaan.

 

4.1.A Betalingen van het reserveringsbedrag t.b.v. pakketreizen worden verwerkt het betalingssysteem van STO Garant. De reiziger betaalt aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow , een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Marken (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

 

4.1.B Ook voor niet-pakketreizen kan gebruik worden gemaakt van de garantieregeling STO Garant.

 

4.1.C De betalingen van de reizigers wordt gewaarborgd op de derdengeldenrekening. Cocobanco ontvangt de reissom de dag na afloop van de reis.

4.1.1 Bij reizen die in de toekomst gepland zijn wordt over het algemeen geen betalingsregeling getroffen, tenzij de Reiziger daarom uitdrukkelijk verzoekt. In dit geval wordt een betalingsregeling van 50/50 procent met de Reiziger getroffen.

4.1.2 Bij de boeking van een reis dient je de totale reissom te voldoen.

4.1.3 Bij betalingsregeling dien je conform de overeengekomen data het eerste deel 50% van de totale reissom en het resterende bedrag 50% van de totale reissom te voldoen.

 

4.2 In geval de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is Cocobanco gerechtigd namens de Dienstverlener(s) de overeenkomst(en) na ingebrekestelling en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.

4.3 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal een week na de herinnering aanmaningskosten in rekening worden gebracht, waarna bij geen betaling het incassotraject zal worden uitbesteed. Deze kosten zullen ook bij de Opdrachtgever worden verhaald. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, of die conform Rapport Voorwerk II wordt geadviseerd. Indien Cocobanco hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

4.4 Het staat Cocobanco vrij om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van de Opdrachtgever.

4.5 In het geval de Reiziger geen gebruik maakt van de diensten die in opdracht van de Opdrachtgever gemaakt zijn, is de Opdrachtgever desondanks de gehele reissom verschuldigd aan Cocobanco. Bij annulering is artikel 3 van toepassing.

4.6.1 De betaling van een verzamelfactuur, indien daar sprake van is, kan nooit opgehouden worden door een dispuut over een van de facturen, vervat in die verzamelfactuur. Derhalve kan deze betaling niet worden opgeschort door de opdrachtgever.

4.7 Bij particuliere reizen berekenen wij een handeling fee van 35.00 euro. Dit tarief staat vast per boeking en wordt doorberekend in de prijzen. Als dit niet in het voorstel staat is dit bedrag doorberekend.

4.8 Op tickets geldt een ticket fee per ticket. Deze tarieven kun je terugvinden in de offerte.

4.9 Veranderingen en aanpassingen in regelgeving die leiden tot veranderingen van belastingen, heffingen e.d. zullen volledig aan de Opdrachtgever worden doorbelast, ook als dit met terugwerkende kracht van toepassing is.

4.10 Indien de factuur niet wordt voldaan door de Opdrachtgever, maar door een derde partij, blijft de Opdrachtgever wel aansprakelijk voor de betaling. Tevens dient de derde partij schriftelijk akkoord te gaan met de betaling van de factuur en gaan daarmee automatisch akkoord met de genoemde betalingsvoorwaarden van Cocobanco.

4.11 Cocobanco is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de Overeenkomst Cocobanco op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

 

– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

4.12 Voorts is Cocobanco bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Cocobanco mag worden verwacht.

4.13 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Cocobanco op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Cocobanco de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Cocobanco behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1 De Dienstverlener is verantwoordelijk, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, van de door hem uit te voeren dienst(en). Cocobanco is niet aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze verstrekte informatie.

5.2 Schade die naar het oordeel van de Opdrachtgever te wijten is aan de opzet of grove schuld van Cocobanco, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Cocobanco te zijn gemeld. De ingebrekestelling terzake dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cocobanco in staat is adequaat te reageren. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht aan Cocobanco, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

5.3 Voor zover sprake is van schade zoals genoemd in 5.2., wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door Cocobanco voor de betreffende reiziger(s) voor die reis in rekening is gebracht en dat door de Opdrachtgever is betaald, althans tot dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.4 Cocobanco is nimmer aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting die aan jou zelf is toe te rekenen of een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of is aan een derde toe te rekenen die niet door Cococbanco bij de uitvoering van de reisdiensten is ingeschakeld of  indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

  1. Reisdocumenten

6.1 De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de reiziger bij vertrek in bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa en vaccinaties.

6.2 Cocobanco kan op verzoek informatie leveren ten aanzien van visa en vaccinatie verplichtingen, maar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor volledigheid en/of juistheid van deze informatie en eventuele schade als gevolg daarvan.

6.3 Cocobanco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijtraken van geposte reisdocumenten.

6.4 Commerciële koeriersdiensten zullen tegen kostprijs plus een administratieve vergoeding worden doorbelast. Bij ontvangst dient de Opdrachtgever te tekenen voor ontvangst.

 

  1. Geschillen

7.1 Op de overeenkomsten tussen Cocobanco en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

 

  1. Reisgarantie

 

8.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling voor pakketreizen is Cocobanco aangesloten bij STO-garant.

 

8.2 In geval van van faillissement of surseance van betaling van Cocobanco, het boekingsbedrag van de reiziger wordt vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO).

 

8.3 STO zorgt vervolgens voor de juiste (financiële) afhandeling met de reiziger.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen.

 

KvK: 7210255